Các bước phân biệt Sổ trắng, Sổ đỏ và Sổ hồng

Sự khác biệt giữa Sổ trắng, sổ hồng và sổ đỏ.

Nói đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người dân thường quen gọi là Sổ đỏ, Sổ hồng (cách gọi trên là dựa theo màu sắc). Nhưng để làm sao hiểu đúng Sổ đỏ, Sổ hồng, Sổ trắng nhằm tránh bị nhầm?

Căn cứ cấp sổ

Sổ đỏ: Nghị định 64-CP. Thông tư 346/1998/TT-TCĐC về hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sổ hồng cũ: Nghị định 60-CP ngày 05/7/1994 về quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở tại đô thị.

Sổ hồng mới: Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tên gọi pháp lý

Sổ trắng: Tuy không có văn bản nào quy định là Sổ trắng nhưng trong thực tiễn nhiều địa phương xem Sổ trắng là các loại giấy tờ như: Bằng khoán điền thổ, văn tự mua bán nhà ở,…

Sổ đỏ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sổ hồng cũ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Sổ hồng mới: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Khu vực được cấp

Sổ trắng: Cả nước.

Sổ đỏ: Ngoài đô thị.

Sổ hồng cũ: Đô thị.

Sổ hồng mới: Cả nước.

Loại đất được cấp giấy

Sổ trắng: Tất cả các loại đất.

Sổ đỏ: Đất ở nông thôn, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Sổ hồng cũ: Đất ở đô thị.

Sổ hồng mới: Tất cả các loại đất.

Cơ quan ban hành sổ

Sổ trắng: //

Sổ đỏ: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sổ hồng cũ: Bộ Xây dựng.

Sổ hồng mới: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xem thêm thông tin tại muaban.net.

Mua Bán